Aktualności
 • W BBP Legal wiemy, jak ważna jest pomoc prawna organizacjom społecznym, które niejednokrotnie ze względów finansowych nie mogą zaangażować prawnika do reprezentowania ich w ważnych dla nich sprawach.

  Stąd też nasza kancelaria od dnia 22 lipca 2013 roku postanowiła zaangażować się w działalność programu ...dalej

 • Witamy Państwa na naszej nowej stronie. Mamy nadzieję, że przypadnie ona Państwu do gustu !

  Zapraszamy do częstych odwiedzin.

  dalej
 • W BBP Legal wiemy, jak ważna jest pomoc prawna organizacjom społecznym, które niejednokrotnie ze względów finansowych nie mogą zaangażować prawnika do reprezentowania ich w ważnych dla nich sprawach.

   

  Stąd też nasza kancelaria od dnia 22 lipca 2013 roku postanowiła ...dalej

Aktualności

Strona główna » Aktualności

wielkość tekstu: A | A | A

 • Adwokat Filip Poniewski autorem publikacji „Ochrona środowiska w firmie”

  Szanowni Państwo,

  mamy przyjemność poinformować, że nakładem wydawnictwa ODDK w Gdańsku ukazała się książka „Ochrona środowiska w firmie” autorstwa adwokata Filipa Poniewskiego Partnera kancelarii BBP Legal.

  Publikacja zawiera praktyczne wskazówki dotyczące przygotowania się do rozpoczęcia działalności gospodarczej, a także jej prowadzenia pod kątem ochrony środowiska.

   

   

  W książce omówione zostały najważniejsze kwestie m.in.: działania służące zapobieganiu awariom, tematyka wymaganych pozwoleń w tym pozwoleń zintegrowanych, obowiązki sprawozdawcze, opłaty, a także odpowiedzialność za naruszenie obowiązków związanych z ochroną środowiska.

  Zapraszamy do nabycia książki w sklepie ODDK i lektury:

  https://www.oddk.pl/Ochrona-srodowiska-w-firmie;s,karta,id,4712

  dodano: 26 lipca 2018 czytano: 617 razy dalej
 • Artykuł dla Przeglądu Komunalnego dodano: 15 czerwca 2018 czytano: 560 razy dalej
 • Monitoring wizyjny i poczty elektronicznej - nowelizacja przepisów od 25 maja 2018 roku

   Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, że w bieżącym tygodniu Prezydent RP podpisał nową ustawę o ochronie danych osobowych, która została uchwalona w dniu 10 maja 2018 roku, a która wejdzie w dniu jutrzejszym, to jest 25 maja 2018 roku. Przedmiotowa ustawa wprowadza nowe regulacje w odniesieniu do monitoringu wizyjnego, a to poprzez wprowadzenie zmian między innymi w przepisach Kodeksu pracy.

   

   

  Zgodnie z nowym art. 222 KP, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, pracodawca może wprowadzić szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring) - § 1.

  Zgodnie z dalszym § 2, monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni lub pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej, chyba, że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne do realizacji celu określonego w § 1 i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, a także zasady wolności i niezależności związków zawodowych, w szczególności poprzez zastosowanie technik uniemożliwiających rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób.

  Co istotne, zgodnie z § 3, nagrania obrazu pracodawca przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, a w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa (§ 4) lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w § 3 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów (§ 5) uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

  Cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy (§ 6).

  W przypadku wprowadzenia monitoringu, zgodnie z § 7, pracodawca informuje pracowników o wprowadzeniu monitoringu w sposób przyjęty u danego pracodawcy, nie później niż 2 tygodnie przed jego uruchomieniem (w praktyce oznacza to, że o istniejącym monitoringu należałoby powiadomić pracowników w dniu jutrzejszym, to jest w dniu 25 maja 2018 roku). Ponadto, każdy pracownik przed dopuszczeniem go do pracy powinien zostać poinformowany na piśmie o celach, zakresie oraz sposobie zastosowania monitoringu (§ 8).

  W przypadku wprowadzenia monitoringu, należy oznaczyć pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków lub ogłoszeń dźwiękowych, nie później niż na jeden dzień przed jego uruchomieniem (to również należałoby wykonać w dniu 25 maja 2018 roku), zgodnie z § 9.

  Analogiczne przepisy wprowadza art. 223 KP w odniesieniu do kontroli poczty elektronicznej pracowników (w szczególności w odniesieniu do powyżej wskazanych § 6-10) w przypadku konieczności zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy oraz w odniesieniu do innych form monitoringu, którego zastosowanie będzie konieczne do realizacji celów, o których mowa w § 1 (np. kontrola wykorzystania samochodów służbowych lub telefonów komórkowych poprzez lokalizację GPS lub kontrolę billingów telefonicznych)

  Zwracam jednocześnie uwagę, że w zakresie przedmiotowych przepisów ustawodawca nie przewidział okresu przejściowego. Oznacza to konieczność niezwłocznego dostosowania posiadanego monitoringu wizyjnego do nowych przepisów. Istnieje w skrajnym przypadku ryzyko uznania, że w przypadku wcześniejszego braku poinformowania pracowników o wprowadzeniu monitoringu wizyjnego, należałoby go wyłączyć na okres co najmniej dwóch tygodni, o których mowa w treści nowego art. 222 § 7 KP. Z pewnością natomiast należy z ostrożności niezwłocznie poinformować pracowników o stosowanym monitoringu wizyjnym (i ewentualnym monitoringu poczty elektronicznej) oraz oznaczenia pomieszczeń/terenu, które są objęte monitoringiem.

   

  dodano: 24 maja 2018 czytano: 748 razy dalej
 • Konferencja "Perspektywy rozwoju audytu wewnętrznego oraz nadzoru korporacyjnego w administracji publicznej i w biznesie"

  Szanowni Państwo,

  mamy przyjemność poinformować, że partner kancelarii adwokat Filip Poniewski w dniu 29 maja 2018 roku weźmie udział w konferencji naukowej "Perspektywy rozwoju audytu wewnętrznego oraz nadzoru korporacyjnego w administracji publicznej i w biznesie", która odbędzie się w auli Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13 c. 

   

  Szczegóły dotyczące konferencji znajdą Państwo pod linkiem: https://www.ue.katowice.pl/uczelnia/wydzialy/wbfia/konferencja-perspektywy-rozwoju-audytu-wewnetrznego-oraz-nadzoru-korporacyjnego-w-administracji-publicznej-i-biznesie/zaproszenie.html

  dodano: 17 kwietnia 2018 czytano: 740 razy dalej
 • Konferencja naukowa "Prawne instrumenty ochrony powietrza"

  Szanowni Państwo,

  mamy przyjemność poinformować, że partner kancelarii adwokat Filip Poniewski w dniu 20 kwietnia 2018 roku weźmie udział w konferencji naukowej "Prawne instrumenty ochrony powietrza", która odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

  Adwokat Filip Poniewski weźmie udział w konferencji na zaproszenie organizatorów  i wygłosi referat  „Wykorzystanie dronów do badania jakości powietrza a prawo lotnicze”.

   

   

  Szczegóły konferencji znajdują się pod linkiem: http://www.kpgios.us.edu.pl/attachments/article/215/Program%2020.04.2018%20r.%20poprawiony.pdf

   

  dodano: 17 kwietnia 2018 czytano: 632 razy dalej
 • Kancelaria BBP Legal kolejny raz wyróżniona

  Szanowni Państwo,

  Pragniemy poinformować, że Kancelaria BBP Legal po raz kolejny znalazła się w gronie kancelarii prawnych świadczących usługi w zakresie ochrony środowiska, tym razem wyróznionych przez tygodnik "Przegląd Komunalny" wydanie nr 7/2017 r.

  Dziękujemy!

  dodano: 13 lipca 2017 czytano: 866 razy dalej
 • Gmina, jako zamawiający powinna określić precyzyjnie warunki zamówienia by zabezpieczyć się na wypadek sezonowych perturbacji.

  To wnioski z najnowszego wyroku Sądu Najwyższego, który w tej sprawie zajmował się kwestią jak płacić za gotowość do odśnieżania, w sytuacji gdy nie było śniegu a w Polsce to zjawisko jest coraz częstsze.

  Kwestie ta pojawiły się w sporze między Głogowskim Przedsiębiorstwem Wielobranżowym sp. z o.o., które wygrało przetarg na odśnieżanie ulic i chodników, a ich zarządcą Gminą Miejską Głogów. To nie pierwszy spór między stronami, ale ten dotarł do Sądu Najwyższego i dotyczył zapłaty 50 tys. zł za jeden z miesięcy za gotowość do odśnieżania.

   
   
  W kontrakcie zawartym w trybie zamówienia publicznego i przetargu, przewidziano konkretne stawki za poszczególne prace, za które wykonawca mógł otrzymać do 45o tys. zł w sezonie. Kontrakt przewidywał też ryczałtowe wynagrodzenie 50 tys. zł za miesiąc tzw. dyżuru dyspozycyjnego, czyli gotowość do pracy w okresie od 1 listopada do połowy kwietnia.
  Doświadczone łagodnymi zimami w poprzednich latach, miasto zastrzegło sobie w tym kontrakcie (na trzy lata) „prawo zmiany terminów rozpoczęcia oraz zakończenia dyżurów mając ma uwadze występujące warunki atmosferyczne".
  Miasto korzystając z tego postanowienia odwołało dyżur w marcu 2014 r. odmawiając zapłaty 50 tys. zł. W tej sytuacji spółka wystąpiła z pozwem.
  Sąd Rejonowy w Głogowie zasądził żądaną kwotę wskazując, że wynagrodzenie należy się za samą gotowość do wykonania prac., a ustalony w umowie ryczałt stanowi należne wynagrodzenie.

  Sąd Okręgowy w Legnicy był innego zdania i uwzględnił apelację miasta i powództwo oddalił. Uznał, że zastrzeżone prawo przesunięcia skrajnych terminów dyżuru,literalnie rzecz biorąc, nie odbierało miastu prawa do zmiany okresu zakontraktowanej gotowości.

  - Dyżur oznacza oczekiwanie, a oczekujący ponosi koszty na sprzęt, na pracowników, na magazynowane towary- przekonywał Sad Najwyższy mec. Filip Poniewski, pełnomocnik spółki. - To gmina jako zamawiający powinna była precyzyjnie określić warunki zamówienia, a wątpliwości nie można tłumaczyć teraz na jej korzyść.

  Sąd Najwyższy przychylił się do jego skargi i nakazał ponowne rozpoznanie sprawy. - Literalna wykładnia kontraktu nie wystarczy, należy umowę zinterpretować w kontekście celu zamówienia, jego specyfiki - powiedziała w uzasadnieniu sędzia SN Iwona Koper. - Trzeba też pamiętać, że kwestia ta była od dawna sporna między stronami a jednak jej nie rozwiązały.

  - Miasto obstaje przy swoim stanowisku, gdyż jest rozliczane z tego czy troszczyć się o publiczne pieniądze- powiedział jego pełnomocnik mec. Sebastian Skiba.

  Faktem jest, że ryczałtowe wynagrodzenia nie uchroniło stron od spory i długiego procesu, choć spółka twierdziła, za sądem I instancji, że ryczałt powinien być niewzruszony.

  Sygnatura akt: V CSK 433/16

  OPINIA

  Dr Stefan Płażek, Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego

  Problemy z ryczałtowym wynagrodzeniem pojawiają się nie tylko w kontraktach i przetargach na odśnieżanie. W praktyce są różne ryczałty. Uważam, że gmina, jej prawnicy, powinni uruchomić wyobraźnię i tak obudować ryczał, ofertę dodatkowymi warunkami, by w różnych sytuacjach kontrakt był dla gminy korzystny. To gmina ustala warunki zamówienia. Zamówienie przewidujące tylko jedną z opcję - ostrą zimę, w polskich warunkach byłby ekonomiczną rozrzutnością, mogącą wręcz skutkować zarzutem niegospodarności publicznymi pieniędzmi. Gospodarność wymaga także wyobraźni.

  dodano: 20 czerwca 2017 czytano: 1005 razy dalej
 • BBP LEGAL W GRONIE NAJLEPSZYCH!

  Mamy przyjemność poinformować Państwa, że nasza Kancelaria znalazła się w gronie najlepszych kancelarii w Polsce świadczących usługi w zakresie projektów infrastruktury, ochrony środowiska oraz energetyki.

  Artykuł opublikowany przez magazyn Czysta Energia (wydanie marzec – kwiecień 2017r.)

  Dziękujemy!

  dodano: 10 kwietnia 2017 czytano: 909 razy dalej
 • NAJNOWSZE ZMIANY W PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2016 r. - SZKOLENIA PRAKTYCZNE

  BBP Legal zapewnia nie tylko profesjonalną obsługę klientów korporacyjnych i indywidualnych, ale także szeroki zakres szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych.  

  Obecnie, w  związku z szeroką nowelizacją prawa zamówień publicznych, jaka pojawiła się w 2016 r. zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniach prowadzonych przez specjalistów z BBP Legal. Zachęcamy do współpracy w szczególności jednostki samorządu terytorialnego, spółki komunalne oraz wykonawców, dla których kierunek zmian w prawie zamówień publicznych posiada kluczowe znaczenie.

  Celem naszych szkoleń jest zapoznanie uczestników z wybranymi zagadnieniami prawa zamówień publicznych objętych nowelizacją oraz aktualizacja wiedzy w oparciu o obowiązujące przepisy. Dodatkowo, zapewniamy wyjaśnienie wszystkich aspektów nowelizacji prawa zamówień publicznych, jaka weszła w życie w 2016 r.

  Wśród zagadnień prezentowanych podczas szkoleń znajdują się obszary wybrane przez Klienta. Kładziemy na nie szczególny nacisk oraz uwzględniamy charakter obszaru, oraz rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej w którym działa nasz Klient.

  Dodatkowo, organizujemy program szkolenia tak, aby w najlepszy sposób uwzględnić potrzeby uczestników szkolenia.

  Wyróżnia nas innowacyjne podejście do prowadzonych szkoleń oraz rozumienie branż i specyfiki działania naszych Klientów, podczas których wykorzystywane są interaktywne metody zapewniające aktywny udział wszystkich uczestników szkolenia.

  Kompetentni specjaliści BBP Legal prowadzą szkolenia w sposób profesjonalny, rzetelny, ale przede wszystkim praktyczny.

   

  dodano: 9 września 2016 czytano: 1151 razy dalej
 • Seminarium - Sprawozdawczość w gospodarce odpadami komunalnymi

  Seminarium dotyczące praktycznego ujęcia dokumentacji, sprawozdawczości oraz wymagań gminy wobec przedsiębiorców w ograniczaniu masy odpadów oraz osiąganiu poziomów recyklingu

   

  Partnerzy Kancelarii BBP Legal wraz z Hallmark Events mają przyjemność zaprosić przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na seminarium dotyczące praktycznego ujęcia dokumentacji, sprawozdawczości oraz wymagań gminy wobec przedsiębiorców w ograniczaniu masy odpadów oraz osiąganiu poziomów recyklingu.

   

  Poza specjalistami z Kancelarii BBP Legal - r. pr. Małgorzatą Brzóską oraz adw. Filipem Poniewskim, prowadzącymi będą miedzy innymi naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Seminaria odbędą się: 10 grudnia 2013 roku w Warszawie, 17 grudnia 2013 roku w Katowicach oraz 14 stycznia 2014 w Poznaniu. Szczegóły i zapisy na stronie www.hallmarkevents.pl

   

   

   

  dodano: 5 grudnia 2013 czytano: 1168 razy dalej
 • Seminarium - Sprawozdawczość w gospodarce odpadami komunalnymi (2)

  Seminarium dotyczące praktycznego ujęcia dokumentacji, sprawozdawczości oraz wymagań gminy wobec przedsiębiorców w ograniczaniu masy odpadów oraz osiąganiu poziomów recyklingu

   

  Partnerzy Kancelarii BBP Legal wraz z Hallmark Events mają przyjemność zaprosić przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na seminarium dotyczące praktycznego ujęcia dokumentacji, sprawozdawczości oraz wymagań gminy wobec przedsiębiorców w ograniczaniu masy odpadów oraz osiąganiu poziomów recyklingu.

   

  Poza specjalistami z Kancelarii BBP Legal - r. pr. Małgorzatą Brzóską oraz adw. Filipem Poniewskim, prowadzącymi będą miedzy innymi naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Seminaria odbędą się: 10 grudnia 2013 roku w Warszawie, 17 grudnia 2013 roku w Katowicach oraz 14 stycznia 2014 w Poznaniu. Szczegóły i zapisy na stronie www.hallmarkevents.pl

   

   

   

  dodano: 5 grudnia 2013 czytano: 1186 razy dalej
 • Nowa kancelaria na Śląsku

  Mamy przyjemność poinformować, że 21 czerwca 2013 roku Małgorzata Brzóska - radca prawny oraz Filip Poniewski - adwokat, zawiązali spółkę BBP Brzóska Poniewski Adwokaci i Radcowie Prawni Sp.p. Nowa kancelaria znajdująca się w Katowicach przy ul. Chorzowskiej 108 jest gotowa świadczyć przedsiębiorcom oraz podmiotom samorządowym i państwowym profesjonalne poradnictwo prawne i reprezentację przed właściwymi organami, między innymi w sprawach z zakresu prawa pracy, spółek, zamówień publicznych i PPP, jak również z zakresu prawa ochrony środowiska i prawa karnego.

   

  Zapraszamy do współpracy.

  dodano: 23 lipca 2013 czytano: 1882 razy dalej
 • BBP Legal dołącza do programu Centrum Pro Bono

  W BBP Legal wiemy, jak ważna jest pomoc prawna organizacjom społecznym, które niejednokrotnie ze względów finansowych nie mogą zaangażować prawnika do reprezentowania ich w ważnych dla nich sprawach.

   

  Stąd też nasza kancelaria od dnia 22 lipca 2013 roku postanowiła zaangażować się w działalność programu Centrum Pro Bono, prowadzonego przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych w Warszawie.

   

  Centrum Pro Bono zaprosiło do współpracy renomowane kancelarie z całego kraju. Pośredniczy pomiędzy organizacjami społecznymi oraz grupami nieformalnymi w uzyskaniu bezpłatnych porad prawnych oraz prowadzenia postępowań przed sądami oraz organami administracji.

   

  W kancelarii BBP Legal mamy nadzieję, że praca pro bono, która niejednokrotnie wiąże się z rozstrzyganiem spraw precedensowych, przyniesie korzyść społeczeństwu. Zapraszamy do odwiedzenia www.centrumprobono.pl .

  dodano: 14 czerwca 2012 czytano: 1352 razy dalej
 • Nowa strona internetowa Kancelarii

  Witamy Państwa na naszej nowej stronie. Mamy nadzieję, że przypadnie ona Państwu do gustu !

  Zapraszamy do częstych odwiedzin.

  dodano: 15 maja 2012 czytano: 1469 razy dalej
 • BBP Legal dołącza do programu Centrum Pro Bono

  W BBP Legal wiemy, jak ważna jest pomoc prawna organizacjom społecznym, które niejednokrotnie ze względów finansowych nie mogą zaangażować prawnika do reprezentowania ich w ważnych dla nich sprawach.

  Stąd też nasza kancelaria od dnia 22 lipca 2013 roku postanowiła zaangażować się w działalność programu Centrum Pro Bono, prowadzonego przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych w Warszawie.

   

  Centrum Pro Bono zaprosiło do współpracy renomowane kancelarie z całego kraju. Pośredniczy pomiędzy organizacjami społecznymi oraz grupami nieformalnymi w uzyskaniu bezpłatnych porad prawnych oraz prowadzenia postępowań przed sądami oraz organami administracji.

   

  W kancelarii BBP Legal mamy nadzieję, że praca pro bono, która niejednokrotnie wiąże się z rozstrzyganiem spraw precedensowych, przyniesie korzyść społeczeństwu. Zapraszamy do odwiedzenia www.centrumprobono.pl .

  dodano: 15 maja 2012 czytano: 1463 razy dalej

pierwsza|poprzednia|2| z   2 następna strona

BBP Brzóska Poniewski Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. p.
ul. Żelazna 2, 40-851 Katowice

tel.: +48 32 726-56-97
e-mail: office@bbplegal.pl

Jesteśmy kancelarią współpracującą z wydawnictwem C.H. Beck w ramach poradni Legalis Administracja.

Legalis Administracja
Kancelaria BBP Legal świadczy usługi doradcze we wszystkich dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce i w Republice Czeskiej. Siedziba Kancelarii mieści się w Katowicach.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy