Aktualności
 • W BBP Legal wiemy, jak ważna jest pomoc prawna organizacjom społecznym, które niejednokrotnie ze względów finansowych nie mogą zaangażować prawnika do reprezentowania ich w ważnych dla nich sprawach.

  Stąd też nasza kancelaria od dnia 22 lipca 2013 roku postanowiła zaangażować się w działalność programu ...dalej

 • Witamy Państwa na naszej nowej stronie. Mamy nadzieję, że przypadnie ona Państwu do gustu !

  Zapraszamy do częstych odwiedzin.

  dalej
 • W BBP Legal wiemy, jak ważna jest pomoc prawna organizacjom społecznym, które niejednokrotnie ze względów finansowych nie mogą zaangażować prawnika do reprezentowania ich w ważnych dla nich sprawach.

   

  Stąd też nasza kancelaria od dnia 22 lipca 2013 roku postanowiła ...dalej

Aktualności

Strona główna » Aktualności

wielkość tekstu: A | A | A

 • "Wątpliwa jakość nowych przepisów ustawy o odpadach" Małgorzata Brzóska dla Przeglądu Komunalnego

  Szanowni Państwo,

   

  mamy przyjemność poinformować, że Małgorzata Brzóska partner kancelarii BBP Legal jest autorem kolejnego artykułu do Przeglądu Komunalnego.

  Zapraszamy do lektury.

   

   

  dodano: 18 stycznia 2019 czytano: 23 razy dalej
 • Radca prawny Małgorzata Brzóska prelegentem HALLMARK EVENTS

  Szanowni Państwo,

  mamy przyjemność poinformować, że Partner kancelarii BBP Legal radca prawny Małgorzata Brzóska, została prelegentem wydarzeń organizowanych przez HALLMARK EVENTS.

  Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej:

  https://www.hallmarkevents.pl/prelegenci

  dodano: 23 sierpnia 2018 czytano: 738 razy dalej
 • Szkolenie „Zmiana ustawy o odpadach i ustawy o inspekcji ochrony środowiska” – konsekwencje prawne i finansowe dla sektora gospodarki odpadami komunalnymi.

  Szanowni Państwo,

  partnerzy kancelarii BBP Legal – w szczególności radca prawny Małgorzata Brzóska (występująca w roli prelegenta) wraz z organizatorami z Hallmark Events serdecznie zapraszają na szkolenia, dotyczące zmian w ustawie o odpadach i ustawie o inspekcji ochrony środowiska. W trakcie spotkań omówione zostaną konsekwencje prawne i finansowe dla sektora gospodarki odpadami komunalnymi.

   

  Szkolenia odbędą się kolejno:

  11 września 2018 r. w Poznaniu,

  12 września 2018 r. w Katowicach,

  14 września 2018 r. w Warszawie,

  17 września 2018 r. w Gdańsku

  Wśród omawianych tematów będą m.in.:

  • Krótszy okres /czas magazynowania odpadów oraz prowadzenie wizyjnego monitoringu (wytyczne z ustawy i rozporządzenia)
  • Zezwolenia na zbieranie, przetwarzanie odpadów – nowe rygorystyczne zasady wydawania, wstrzymywania decyzji; organy kontrolne, opiniujące, wydające
  • Wniosek o wydanie decyzji na zbieranie (przetwarzanie) odpadów, pozwolenie na wytwarzanie odpadów  – co powinny zawierać?
  • Transport odpadów- zasady, wymagania, nowe ograniczenia i duże sankcje karne
  • Zabezpieczenie roszczeń - formy, zasady, czas – rozszerzenie odpowiedzialności na kolejne podmioty
  • Zmiany w ustawie o inspekcji – rozszerzone uprawnienia kontrolne, zakres stosowania kar, ścieżka obrony

   

  Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: tel. 22 225 28 50 lub email: Rejestracja@he.waw.pl z dopiskiem "UODY-2018"

   

  Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej:

  https://www.hallmarkevents.pl/wydarzenie-228

   

   

  dodano: 30 lipca 2018 czytano: 868 razy dalej
 • Radca prawny Małgorzata Brzóska współautorem publikacji „Sprawozdania o odpadach komunalnych”

  Szanowni Państwo,

  Informujemy, że radca prawny Małgorzata Brzóska  Partner Kancelarii BBP Brzóska Poniewski Adwokaci i Radcowie Prawni jest współautorem publikacji „Sprawozdania o odpadach komunalnych” wydanej przez wydawnictwo C.H. Beck.

  Niniejsza publikacja wydana została w lutym 2018 r. w Warszawie. Jej przedmiotem jest analiza nowych wzorów obliczeniowych w kontekście zmian prawnych m.in.. rozporządzenia w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalny ulegających biodegradacji.

   

   

  Autorka w przejrzysty sposób analizuje zmiany w przepisach, skupiając się przede wszystkim na kwestii wymaganych sprawozdań, w tym: opisuje ich rodzaje, krok po korku procedurę składania, a także konsekwencje grożące podmiotom, które nie wywiążą się z ciążącego na nich obowiązku .

  Publikacja zawiera wiele praktycznych wskazówek, które mogą być pomocne dla wszystkich pracowników odpowiedzialnych za sprawozdawczość gmin/związków międzygminnych. Dodatkowo zawiera płytę CD, ze wzorem sprawozdania w wersji edytowalnej, a także pomocne w jego wypełnieniu informacje.

  Zapraszamy do zakupu i lektury:

  https://www.ksiegarnia.beck.pl/17086-sprawozdania-o-odpadach-komunalnych-analiza-nowych-wzorow-obliczeniowych-w-kontekscie-zmian-prawnych-plyta-cd-malgorzata-brzoska

  dodano: 27 lipca 2018 czytano: 789 razy dalej
 • Adwokat Filip Poniewski autorem publikacji „Ochrona środowiska w firmie”

  Szanowni Państwo,

  mamy przyjemność poinformować, że nakładem wydawnictwa ODDK w Gdańsku ukazała się książka „Ochrona środowiska w firmie” autorstwa adwokata Filipa Poniewskiego Partnera kancelarii BBP Legal.

  Publikacja zawiera praktyczne wskazówki dotyczące przygotowania się do rozpoczęcia działalności gospodarczej, a także jej prowadzenia pod kątem ochrony środowiska.

   

   

  W książce omówione zostały najważniejsze kwestie m.in.: działania służące zapobieganiu awariom, tematyka wymaganych pozwoleń w tym pozwoleń zintegrowanych, obowiązki sprawozdawcze, opłaty, a także odpowiedzialność za naruszenie obowiązków związanych z ochroną środowiska.

  Zapraszamy do nabycia książki w sklepie ODDK i lektury:

  https://www.oddk.pl/Ochrona-srodowiska-w-firmie;s,karta,id,4712

  dodano: 26 lipca 2018 czytano: 696 razy dalej
 • Artykuł dla Przeglądu Komunalnego dodano: 15 czerwca 2018 czytano: 636 razy dalej
 • Monitoring wizyjny i poczty elektronicznej - nowelizacja przepisów od 25 maja 2018 roku

   Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, że w bieżącym tygodniu Prezydent RP podpisał nową ustawę o ochronie danych osobowych, która została uchwalona w dniu 10 maja 2018 roku, a która wejdzie w dniu jutrzejszym, to jest 25 maja 2018 roku. Przedmiotowa ustawa wprowadza nowe regulacje w odniesieniu do monitoringu wizyjnego, a to poprzez wprowadzenie zmian między innymi w przepisach Kodeksu pracy.

   

   

  Zgodnie z nowym art. 222 KP, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, pracodawca może wprowadzić szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring) - § 1.

  Zgodnie z dalszym § 2, monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni lub pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej, chyba, że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne do realizacji celu określonego w § 1 i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, a także zasady wolności i niezależności związków zawodowych, w szczególności poprzez zastosowanie technik uniemożliwiających rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób.

  Co istotne, zgodnie z § 3, nagrania obrazu pracodawca przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, a w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa (§ 4) lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w § 3 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów (§ 5) uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

  Cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy (§ 6).

  W przypadku wprowadzenia monitoringu, zgodnie z § 7, pracodawca informuje pracowników o wprowadzeniu monitoringu w sposób przyjęty u danego pracodawcy, nie później niż 2 tygodnie przed jego uruchomieniem (w praktyce oznacza to, że o istniejącym monitoringu należałoby powiadomić pracowników w dniu jutrzejszym, to jest w dniu 25 maja 2018 roku). Ponadto, każdy pracownik przed dopuszczeniem go do pracy powinien zostać poinformowany na piśmie o celach, zakresie oraz sposobie zastosowania monitoringu (§ 8).

  W przypadku wprowadzenia monitoringu, należy oznaczyć pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków lub ogłoszeń dźwiękowych, nie później niż na jeden dzień przed jego uruchomieniem (to również należałoby wykonać w dniu 25 maja 2018 roku), zgodnie z § 9.

  Analogiczne przepisy wprowadza art. 223 KP w odniesieniu do kontroli poczty elektronicznej pracowników (w szczególności w odniesieniu do powyżej wskazanych § 6-10) w przypadku konieczności zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy oraz w odniesieniu do innych form monitoringu, którego zastosowanie będzie konieczne do realizacji celów, o których mowa w § 1 (np. kontrola wykorzystania samochodów służbowych lub telefonów komórkowych poprzez lokalizację GPS lub kontrolę billingów telefonicznych)

  Zwracam jednocześnie uwagę, że w zakresie przedmiotowych przepisów ustawodawca nie przewidział okresu przejściowego. Oznacza to konieczność niezwłocznego dostosowania posiadanego monitoringu wizyjnego do nowych przepisów. Istnieje w skrajnym przypadku ryzyko uznania, że w przypadku wcześniejszego braku poinformowania pracowników o wprowadzeniu monitoringu wizyjnego, należałoby go wyłączyć na okres co najmniej dwóch tygodni, o których mowa w treści nowego art. 222 § 7 KP. Z pewnością natomiast należy z ostrożności niezwłocznie poinformować pracowników o stosowanym monitoringu wizyjnym (i ewentualnym monitoringu poczty elektronicznej) oraz oznaczenia pomieszczeń/terenu, które są objęte monitoringiem.

   

  dodano: 24 maja 2018 czytano: 838 razy dalej
 • Konferencja "Perspektywy rozwoju audytu wewnętrznego oraz nadzoru korporacyjnego w administracji publicznej i w biznesie"

  Szanowni Państwo,

  mamy przyjemność poinformować, że partner kancelarii adwokat Filip Poniewski w dniu 29 maja 2018 roku weźmie udział w konferencji naukowej "Perspektywy rozwoju audytu wewnętrznego oraz nadzoru korporacyjnego w administracji publicznej i w biznesie", która odbędzie się w auli Wydziału Biznesu, Finansów i Administracji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, w Rybniku przy ul. Rudzkiej 13 c. 

   

  Szczegóły dotyczące konferencji znajdą Państwo pod linkiem: https://www.ue.katowice.pl/uczelnia/wydzialy/wbfia/konferencja-perspektywy-rozwoju-audytu-wewnetrznego-oraz-nadzoru-korporacyjnego-w-administracji-publicznej-i-biznesie/zaproszenie.html

  dodano: 17 kwietnia 2018 czytano: 835 razy dalej
 • Konferencja naukowa "Prawne instrumenty ochrony powietrza"

  Szanowni Państwo,

  mamy przyjemność poinformować, że partner kancelarii adwokat Filip Poniewski w dniu 20 kwietnia 2018 roku weźmie udział w konferencji naukowej "Prawne instrumenty ochrony powietrza", która odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

  Adwokat Filip Poniewski weźmie udział w konferencji na zaproszenie organizatorów  i wygłosi referat  „Wykorzystanie dronów do badania jakości powietrza a prawo lotnicze”.

   

   

  Szczegóły konferencji znajdują się pod linkiem: http://www.kpgios.us.edu.pl/attachments/article/215/Program%2020.04.2018%20r.%20poprawiony.pdf

   

  dodano: 17 kwietnia 2018 czytano: 741 razy dalej
 • Kancelaria BBP Legal kolejny raz wyróżniona

  Szanowni Państwo,

  Pragniemy poinformować, że Kancelaria BBP Legal po raz kolejny znalazła się w gronie kancelarii prawnych świadczących usługi w zakresie ochrony środowiska, tym razem wyróznionych przez tygodnik "Przegląd Komunalny" wydanie nr 7/2017 r.

  Dziękujemy!

  dodano: 13 lipca 2017 czytano: 942 razy dalej
 • Gmina, jako zamawiający powinna określić precyzyjnie warunki zamówienia by zabezpieczyć się na wypadek sezonowych perturbacji.

  To wnioski z najnowszego wyroku Sądu Najwyższego, który w tej sprawie zajmował się kwestią jak płacić za gotowość do odśnieżania, w sytuacji gdy nie było śniegu a w Polsce to zjawisko jest coraz częstsze.

  Kwestie ta pojawiły się w sporze między Głogowskim Przedsiębiorstwem Wielobranżowym sp. z o.o., które wygrało przetarg na odśnieżanie ulic i chodników, a ich zarządcą Gminą Miejską Głogów. To nie pierwszy spór między stronami, ale ten dotarł do Sądu Najwyższego i dotyczył zapłaty 50 tys. zł za jeden z miesięcy za gotowość do odśnieżania.

   
   
  W kontrakcie zawartym w trybie zamówienia publicznego i przetargu, przewidziano konkretne stawki za poszczególne prace, za które wykonawca mógł otrzymać do 45o tys. zł w sezonie. Kontrakt przewidywał też ryczałtowe wynagrodzenie 50 tys. zł za miesiąc tzw. dyżuru dyspozycyjnego, czyli gotowość do pracy w okresie od 1 listopada do połowy kwietnia.
  Doświadczone łagodnymi zimami w poprzednich latach, miasto zastrzegło sobie w tym kontrakcie (na trzy lata) „prawo zmiany terminów rozpoczęcia oraz zakończenia dyżurów mając ma uwadze występujące warunki atmosferyczne".
  Miasto korzystając z tego postanowienia odwołało dyżur w marcu 2014 r. odmawiając zapłaty 50 tys. zł. W tej sytuacji spółka wystąpiła z pozwem.
  Sąd Rejonowy w Głogowie zasądził żądaną kwotę wskazując, że wynagrodzenie należy się za samą gotowość do wykonania prac., a ustalony w umowie ryczałt stanowi należne wynagrodzenie.

  Sąd Okręgowy w Legnicy był innego zdania i uwzględnił apelację miasta i powództwo oddalił. Uznał, że zastrzeżone prawo przesunięcia skrajnych terminów dyżuru,literalnie rzecz biorąc, nie odbierało miastu prawa do zmiany okresu zakontraktowanej gotowości.

  - Dyżur oznacza oczekiwanie, a oczekujący ponosi koszty na sprzęt, na pracowników, na magazynowane towary- przekonywał Sad Najwyższy mec. Filip Poniewski, pełnomocnik spółki. - To gmina jako zamawiający powinna była precyzyjnie określić warunki zamówienia, a wątpliwości nie można tłumaczyć teraz na jej korzyść.

  Sąd Najwyższy przychylił się do jego skargi i nakazał ponowne rozpoznanie sprawy. - Literalna wykładnia kontraktu nie wystarczy, należy umowę zinterpretować w kontekście celu zamówienia, jego specyfiki - powiedziała w uzasadnieniu sędzia SN Iwona Koper. - Trzeba też pamiętać, że kwestia ta była od dawna sporna między stronami a jednak jej nie rozwiązały.

  - Miasto obstaje przy swoim stanowisku, gdyż jest rozliczane z tego czy troszczyć się o publiczne pieniądze- powiedział jego pełnomocnik mec. Sebastian Skiba.

  Faktem jest, że ryczałtowe wynagrodzenia nie uchroniło stron od spory i długiego procesu, choć spółka twierdziła, za sądem I instancji, że ryczałt powinien być niewzruszony.

  Sygnatura akt: V CSK 433/16

  OPINIA

  Dr Stefan Płażek, Katedra Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego

  Problemy z ryczałtowym wynagrodzeniem pojawiają się nie tylko w kontraktach i przetargach na odśnieżanie. W praktyce są różne ryczałty. Uważam, że gmina, jej prawnicy, powinni uruchomić wyobraźnię i tak obudować ryczał, ofertę dodatkowymi warunkami, by w różnych sytuacjach kontrakt był dla gminy korzystny. To gmina ustala warunki zamówienia. Zamówienie przewidujące tylko jedną z opcję - ostrą zimę, w polskich warunkach byłby ekonomiczną rozrzutnością, mogącą wręcz skutkować zarzutem niegospodarności publicznymi pieniędzmi. Gospodarność wymaga także wyobraźni.

  dodano: 20 czerwca 2017 czytano: 1127 razy dalej
 • BBP LEGAL W GRONIE NAJLEPSZYCH!

  Mamy przyjemność poinformować Państwa, że nasza Kancelaria znalazła się w gronie najlepszych kancelarii w Polsce świadczących usługi w zakresie projektów infrastruktury, ochrony środowiska oraz energetyki.

  Artykuł opublikowany przez magazyn Czysta Energia (wydanie marzec – kwiecień 2017r.)

  Dziękujemy!

  dodano: 10 kwietnia 2017 czytano: 986 razy dalej
 • NAJNOWSZE ZMIANY W PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W 2016 r. - SZKOLENIA PRAKTYCZNE

  BBP Legal zapewnia nie tylko profesjonalną obsługę klientów korporacyjnych i indywidualnych, ale także szeroki zakres szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych.  

  Obecnie, w  związku z szeroką nowelizacją prawa zamówień publicznych, jaka pojawiła się w 2016 r. zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniach prowadzonych przez specjalistów z BBP Legal. Zachęcamy do współpracy w szczególności jednostki samorządu terytorialnego, spółki komunalne oraz wykonawców, dla których kierunek zmian w prawie zamówień publicznych posiada kluczowe znaczenie.

  Celem naszych szkoleń jest zapoznanie uczestników z wybranymi zagadnieniami prawa zamówień publicznych objętych nowelizacją oraz aktualizacja wiedzy w oparciu o obowiązujące przepisy. Dodatkowo, zapewniamy wyjaśnienie wszystkich aspektów nowelizacji prawa zamówień publicznych, jaka weszła w życie w 2016 r.

  Wśród zagadnień prezentowanych podczas szkoleń znajdują się obszary wybrane przez Klienta. Kładziemy na nie szczególny nacisk oraz uwzględniamy charakter obszaru, oraz rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej w którym działa nasz Klient.

  Dodatkowo, organizujemy program szkolenia tak, aby w najlepszy sposób uwzględnić potrzeby uczestników szkolenia.

  Wyróżnia nas innowacyjne podejście do prowadzonych szkoleń oraz rozumienie branż i specyfiki działania naszych Klientów, podczas których wykorzystywane są interaktywne metody zapewniające aktywny udział wszystkich uczestników szkolenia.

  Kompetentni specjaliści BBP Legal prowadzą szkolenia w sposób profesjonalny, rzetelny, ale przede wszystkim praktyczny.

   

  dodano: 9 września 2016 czytano: 1297 razy dalej
 • Seminarium - Sprawozdawczość w gospodarce odpadami komunalnymi

  Seminarium dotyczące praktycznego ujęcia dokumentacji, sprawozdawczości oraz wymagań gminy wobec przedsiębiorców w ograniczaniu masy odpadów oraz osiąganiu poziomów recyklingu

   

  Partnerzy Kancelarii BBP Legal wraz z Hallmark Events mają przyjemność zaprosić przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na seminarium dotyczące praktycznego ujęcia dokumentacji, sprawozdawczości oraz wymagań gminy wobec przedsiębiorców w ograniczaniu masy odpadów oraz osiąganiu poziomów recyklingu.

   

  Poza specjalistami z Kancelarii BBP Legal - r. pr. Małgorzatą Brzóską oraz adw. Filipem Poniewskim, prowadzącymi będą miedzy innymi naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Seminaria odbędą się: 10 grudnia 2013 roku w Warszawie, 17 grudnia 2013 roku w Katowicach oraz 14 stycznia 2014 w Poznaniu. Szczegóły i zapisy na stronie www.hallmarkevents.pl

   

   

   

  dodano: 5 grudnia 2013 czytano: 1267 razy dalej
 • Seminarium - Sprawozdawczość w gospodarce odpadami komunalnymi (2)

  Seminarium dotyczące praktycznego ujęcia dokumentacji, sprawozdawczości oraz wymagań gminy wobec przedsiębiorców w ograniczaniu masy odpadów oraz osiąganiu poziomów recyklingu

   

  Partnerzy Kancelarii BBP Legal wraz z Hallmark Events mają przyjemność zaprosić przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na seminarium dotyczące praktycznego ujęcia dokumentacji, sprawozdawczości oraz wymagań gminy wobec przedsiębiorców w ograniczaniu masy odpadów oraz osiąganiu poziomów recyklingu.

   

  Poza specjalistami z Kancelarii BBP Legal - r. pr. Małgorzatą Brzóską oraz adw. Filipem Poniewskim, prowadzącymi będą miedzy innymi naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Seminaria odbędą się: 10 grudnia 2013 roku w Warszawie, 17 grudnia 2013 roku w Katowicach oraz 14 stycznia 2014 w Poznaniu. Szczegóły i zapisy na stronie www.hallmarkevents.pl

   

   

   

  dodano: 5 grudnia 2013 czytano: 1293 razy dalej

pierwsza|poprzednia|2|3| z   3 następna|ostatnia

BBP Brzóska Poniewski Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. p.
ul. Żelazna 2, 40-851 Katowice

tel.: +48 32 726-56-97
e-mail: office@bbplegal.pl

Jesteśmy kancelarią współpracującą z wydawnictwem C.H. Beck w ramach poradni Legalis Administracja.

Legalis Administracja
Kancelaria BBP Legal świadczy usługi doradcze we wszystkich dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce i w Republice Czeskiej. Siedziba Kancelarii mieści się w Katowicach.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy