Aktualności
 • W BBP Legal wiemy, jak ważna jest pomoc prawna organizacjom społecznym, które niejednokrotnie ze względów finansowych nie mogą zaangażować prawnika do reprezentowania ich w ważnych dla nich sprawach.

  Stąd też nasza kancelaria od dnia 22 lipca 2013 roku postanowiła zaangażować się w działalność programu ...dalej

 • Witamy Państwa na naszej nowej stronie. Mamy nadzieję, że przypadnie ona Państwu do gustu !

  Zapraszamy do częstych odwiedzin.

  dalej
 • W BBP Legal wiemy, jak ważna jest pomoc prawna organizacjom społecznym, które niejednokrotnie ze względów finansowych nie mogą zaangażować prawnika do reprezentowania ich w ważnych dla nich sprawach.

   

  Stąd też nasza kancelaria od dnia 22 lipca 2013 roku postanowiła ...dalej

Filip Poniewski

Strona główna » Filip Poniewski

wielkość tekstu: A | A | A

 

Filip Poniewski

adwokat

 

Jest specjalistą z zakresu prawa pracy, prawa ochrony środowiska oraz windykacji wierzytelności. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Wykładowca na studiach podyplomowych Master of Corporate Governance na Uniwesytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Języki: polski, angielski, hiszpański

T: +48 607 387 480
E: filip.poniewski@bbplegal.pl

Od ponad 10 lat zajmuje się komplekso­wą ob­słu­gą praw­ną gru­p przed­się­biorstw pro­wa­dzą­cych działal­ność w sektorze go­spo­dar­ki od­pa­da­mi, bio­rąc udział w procesach wewnętrznych mających na celu dostosowanie grupy kapitałowej do zmieniających się przepisów prawa, jak rów­nież w przy­go­to­wa­niu in­we­sty­cji budowlanych w po­sta­ci skła­do­wisk odpa­dów, instalacji RIPOK i oczysz­czal­ni ście­ków, za­rów­no przy­go­to­wu­jąc i ne­go­cju­jąc umo­wy, jak i bio­rąc udział w po­stę­po­wa­niach ad­mi­ni­stra­cyj­nych i sądowo administracyjnych w przedmiocie uzyskiwania decyzji środowiskowych. Doradztwo to obejmuje również przygotowanie projektów PPP między innymi dotyczących robót budowlanych dróg i autostrad. Prowadził również bieżącą obsługę podmiotów z branży automotive.

Brał udział w pro­jek­tach do­ty­czą­cych zwol­nień gru­po­wych oraz ochro­ny da­nych oso­bo­wych. Był człon­kiem ze­spo­łu re­pre­zen­tu­ją­ce­go pra­co­daw­cę w ro­ko­wa­niach bę­dą­cych czę­ścią pro­ce­du­ry spo­ru zbio­ro­we­go. Reprezento­wał klien­tów w pro­ce­sach po­mię­dzy pra­co­daw­ca­mi a pracownika­mi, w tym w spra­wach o dys­kry­mi­na­cję i mob­bing.

Świadczy usługi na rzecz podmiotów działających w zakresie ochrony środowiska, reprezentował jedną z wiodących europejskich grup kapitałowych zajmującą się gospodarką odpadami w zakresie połączenia z lokalnymi spółkami komunalnymi. Zajmuje się również bieżącą obsługą spółek komunalnych.

Brał udział w wie­lu prze­glą­dach praw­nych due di­li­gen­ce w od­nie­sie­niu do spół­ek oraz nie­ru­cho­mo­ści. Był człon­kiem ze­spo­łów przy­go­to­wu­ją­cych inwe­sty­cje w in­fra­struk­tu­rę w opar­ciu o usta­wę o kon­ce­sji na ro­bo­ty budowla­ne lub usłu­gi.

Po­sia­da duże do­świad­cze­nie w pro­wa­dze­niu spo­rów są­do­wych, któ­re wyko­rzy­stu­je wy­stę­pu­jąc jako peł­no­moc­nik w szczególności przed sądami pracy i w sprawach budowlanych (w tym z zakresu budowy dróg i autostrad) w po­stę­po­wa­niach cy­wil­nych oraz jako obroń­ca w po­stę­po­wa­niach kar­nych.

 

BBP Brzóska Poniewski Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. p.
ul. Żelazna 2, 40-851 Katowice

tel.: +48 32 726-56-97
e-mail: office@bbplegal.pl

Jesteśmy kancelarią współpracującą z wydawnictwem C.H. Beck w ramach poradni Legalis Administracja.

Legalis Administracja
Kancelaria BBP Legal świadczy usługi doradcze we wszystkich dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce i w Republice Czeskiej. Siedziba Kancelarii mieści się w Katowicach.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy