Aktualności
 • W BBP Legal wiemy, jak ważna jest pomoc prawna organizacjom społecznym, które niejednokrotnie ze względów finansowych nie mogą zaangażować prawnika do reprezentowania ich w ważnych dla nich sprawach.

  Stąd też nasza kancelaria od dnia 22 lipca 2013 roku postanowiła zaangażować się w działalność programu ...dalej

 • Witamy Państwa na naszej nowej stronie. Mamy nadzieję, że przypadnie ona Państwu do gustu !

  Zapraszamy do częstych odwiedzin.

  dalej
 • W BBP Legal wiemy, jak ważna jest pomoc prawna organizacjom społecznym, które niejednokrotnie ze względów finansowych nie mogą zaangażować prawnika do reprezentowania ich w ważnych dla nich sprawach.

   

  Stąd też nasza kancelaria od dnia 22 lipca 2013 roku postanowiła ...dalej

Aktualności

Strona główna » Aktualności

wielkość tekstu: A | A | A

 • Kolejne wyróżnienie kancelarii BBP Legal w miesięczniku "Przegląd Komunalny"

  Szanowni Państwo,

  z radością informujemy, że miesięcznik „Przegląd Komunalny” w swoim wydaniu o numerze 7/2021, po raz kolejny wyróżnił Kancelarię BBP Legal w polecanych ofertach rynkowych związanych z pomocą prawną.

  Kancelaria  BBP Legal znalazła się w gronie kancelarii prawnych świadczących usługi we wszystkich dziedzinach prawa związanych z samorządem terytorialnym oraz prowadzeniem działalności gospodarczej. 

  Dziękujemy.

  dodano: 21 lipca 2021 czytano: 129 razy dalej
 • Zmiana adresu Kancelarii / Change of the address

  Szanowni Państwo,

  Z przyjemnością informujemy, że w związku z dynamicznym rozwojem naszej Kancelarii, już wkrótce będziemy mogli gościć Państwa pod nowym adresem. Już od 1 kwietnia 2021 roku zapraszamy do naszej nowej siedziby w Face2Face Business Campus pod adresem:
  ul. Żelazna 2, 40-851 Katowice.

  Wszystkie pozostałe dane kontaktowe Kancelarii pozostają bez zmian.

  ******************************************************************************

  Ladies and Gentlemen

  We are pleased to announce that due to the dynamic development of our Law Firm, we will soon be able to host you at a new address. Starting April 1, 2021, we invite you to our new premises at Face2Face Business Campuss at:
  ul. Żelazna 2, 40-851 Katowice.

  All the other contact details of the Law Firm remain unchanged.

  dodano: 30 marca 2021 czytano: 215 razy dalej
 • Kancelaria BBP Legal wyróżniona

  Szanowni Państwo,

  z radością informujemy, że Kancelaria BBP Legal po raz kolejny znalazła się w gronie wyróźnionych kancelarii miesięcznika "Przegląd Komunalny" wydanie nr 12/2019. 

  Kanclearia BBP Legal znalazła się w gronie kancelarii prawnych świadczących usługi we wszystkich dziedzinach prawa związanych z samorządem terytorialnym oraz prowadzeniem działalności gospodarczej. 

  Dziękujemy.

  dodano: 8 stycznia 2020 czytano: 439 razy dalej
 • Naczelny Sąd Administracyjny po stronie przedsiębiorców- korzystne wyroki dla klientów BBP Legal.

  Szanowni Państwo,

  Mamy przyjemność poinformować, że w dniach 19 i 26 września 2019 roku, Naczelny Sąd Administracyjny w sprawach przeciwko Ministrowi Środowiska, wydał 3 korzystne rozstrzygnięcia dla klientów kancelarii BBP Legal, dotyczących zmiany pozwoleń zintegrowanych dla instalacji komunalnych (dawniej: RIPOK), odnoszących się do możliwości zwiększenia mocy przerobowych instalacji oraz możliwości rozszerzenia zakresu działalności instalacji MBP o zagospodarowanie bioodpadów (odpadów zielonych), a to wszystko na gruncie art. 38a ustawy o odpadach i art. 186 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo ochrony środowiska w kontekście treści wojewódzkich planów gospodarki odpadami.

  W pierwszym z wyroków z dnia 19 stycznia 2019 roku o sygn. akt 821/18, który dotyczył możliwości przetwarzania odpadów zielonych w tunelach kompostowni będących częścią instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP), Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił, że nie tylko wprost wskazane w WPGO podmioty mogą prowadzić przetwarzanie tego rodzaju odpadów. WPGO nie mogą być interpretowane ściśle, precyzyjnie, a biorąc pod uwagę całą ich treść. Zatem, skoro zarówno WPGO, jak i KPGO przewidują rekomendację przetwarzania odpadów zielonych w częściach biologicznych instalacji MBP, a także że przetwarzanie odpadów zielonych w procesie ich biologicznej stabilizacji jest możliwe zgodnie z WPGO, to oznacza to, że instalacja ta została ujęta w WPGO jako RIPOK, a ponadto sposób przetwarzania odpadów jest zgodny z WPGO.

  Wyrok ten może mieć istotne znaczenie również dla inwestycji planowanych, w szczególności w ramach joint-venture, bowiem sąd rozstrzygnął także kwestię możliwości zmiany prowadzącego instalację. NSA potwierdził, że na podstawie umowy możliwe było dokonanie odpowiedniego podziału ról stron porozumienia i tym samym realizacja instalacji przez inny podmiot niż wprost wskazany w treści WPGO.

  W wyroku z tego samego dnia w sprawie o sygn. akt II OSK 2020/18 NSA rozstrzygał w szczególności problematykę możliwości zwiększenia masy niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, które mogą być przetworzone w instalacji.

  W tym przypadku organy administracji, a także Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stanęły na stanowisku, że zwiększenie mocy przerobowych nie było dopuszczalne z uwagi na treść art. 186 ust. 1 pkt 1 POŚ. Na skutek skargi kasacyjnej prowadzącego RIPOK, NSA uchylił wyrok WSA do ponownego rozpoznania wskazując, że taka interpretacja art. 186 ust. 1 pkt 1 POŚ w powiązaniu z ówcześnie obowiązującym art. 38a ustawy o odpadach, nie jest prawidłowa.

  NSA potwierdził, że WPGO nie są aktami prawnymi, niemniej ograniczenia w odniesieniu do działalności gospodarczej należy interpretować w sposób ścisły. I o ile treść art. 186 ust. 1 pkt 1 POŚ faktycznie może zatem prowadzić do ograniczeń, to jednak jest tam mowa o sposobie, a zatem metodzie – procesie przetwarzania odpadów.

  W końcu, znając oba opisane wyżej wyroki, a także wydany niedługo wcześniej wyrok NSA z dnia 5 września 2019 roku w sprawie o sygn. akt II OSK 97/19, w dniu 26 września 2019 roku, ten sam Sąd wydał wyrok o sygnaturze II OSK 551/19, który także dotyczył możliwości zwiększenia mocy przerobowych instalacji RIPOK. W tym przypadku, sąd oddalił skargę kasacyjną Ministra Środowiska na wyrok WSA, który uwzględniał racje prowadzącego instalację.

  NSA jednoznacznie stwierdził, że nie podziela poglądu wyrażonego w wyroku wydanym w sprawie o sygn. akt II OSK 97/19. Bardzo dobitnie przedstawił umotywowanie nie tylko prawne, według którego należało zinterpretować pojęcie sposobu gospodarowania odpadami, o którym mowa w art. 186 ust. 1 pkt 1 POŚ, pod kątem definicji legalnej gospodarowania odpadami. A gdy na nią spojrzeć, to brak jest w definicji legalnej gospodarowania odpadami możliwości ograniczenia masy odpadów przetwarzanych w danej instalacji.

  Decyzja o pozwoleniu zintegrowanym ma charakter decyzji związanej. Organ ma obowiązek dostosować swoją decyzję (o pozwoleniu zintegrowanym) do poprzedzającej ją decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla planowanego przedsięwzięcia. To w czasie tejże procedury badaniu podlega wpływ planowanej działalności na środowisko. Natomiast wydanie decyzji o pozwoleniu zintegrowanym ma charakter zero jedynkowy.

  Na marginesie – odnosząc się do bilansowania masy przetwarzanych w regionach odpadów z mocami instalacji – sąd podniósł, że WPGO jest dokumentem planistycznym. Zawiera prognozowane ilości odpadów, jakie zostaną wytworzone oraz prognozowane ilości odpadów, jakie zostaną przetworzone. Nie można z tego wywodzić ograniczenia ilościowego, jaką masę odpadów instalacje będą mogły przetworzyć, bo nie sposób tego ze stuprocentową pewnością przewidzieć. Nie można wykluczyć przecież poprawienia się dobrobytu Polaków, czy to na skutek wyższych wynagrodzeń, czy też programów socjalnych, z jakimi mamy obecnie do czynienia, które powodują zwiększenie wytwarzanych przez mieszkańców odpadów. W konsekwencji, postanowienia planu w powiązaniu z art. 186 ust. 1 pkt 1 POŚ nie mogą prowadzić do sytuacji, w której część odpadów nie będzie mogła zostać zagospodarowania w przewidzianych do zagospodarowania tych odpadów instalacjach, tylko trafią na dzikie wysypiska.

  Zatem, choć w bliskim odstępie czasu wydane zostały w sumie cztery orzeczenia na gruncie powiązań art. 38a ustawy o odpadach i art. 186 ust. 1 pkt 1 POŚ, to wydaje się, że trzy ostatnie wyroki, będą prowadziły do ustalenia pewnej linii orzeczniczej, w szczególności co do interpretacji art. 186 ust. 1 pkt 1 POŚ.

  Mając dodatkowo na uwadze treść nowelizacji ustawy o odpadach, która weszła w życie 6 września 2019 roku, można stwierdzić, że wojewódzkie plany gospodarki odpadami nie regulują masy odpadów, jakie instalacja może przyjąć do przetworzenia, lecz jedynie sposób (proces), jakiemu odpady te są poddawane w celu ich zagospodarowania. Z tego również wynika, że mogą być podejmowane działania inwestycyjne w celu zwiększenia mocy przerobowych takich instalacji.

  Niemniej, jeśli takiej inwestycji nie przewidziano (w odniesieniu do odpadów komunalnych) w planie inwestycyjnym, stanowiącym załącznik do WPGO, to inwestycja taka będzie musiała zostać sfinansowana samodzielnie przez prowadzącego instalację lub przy wykorzystaniu komercyjnych kredytów lub pożyczek.

  Na skutek wprowadzonej nowelizacji, która weszła w życie 6 września 2019 roku, ale także powyższych orzeczeń, możliwe będzie wprowadzenie faktycznej konkurencji na rynek zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, mogąc konkurować (po ewentualnym zwiększeniu mocy przerobowych) nie tylko ceną, ale także i osiąganymi w danej instalacji poziomami odzysku i recyklingu, podczas gdy instalacje osiągające niskie poziomy będą miały z pewnością gorszą pozycję. Ale też o to chodzi, bowiem bez takiej konkurencji doszło do petryfikacji rynku, na którym żaden podmiot nie był zainteresowany inwestycjami w celu osiągania lepszych wyników procesów odzysku i recyklingu.

  Klientów Kancelarii BBP Legal na rozprawach w powyższych sprawach reprezentował adwokat Filip Poniewski.

  dodano: 27 września 2019 czytano: 447 razy dalej
 • Mecenas Filip Poniewski prelegentem na Konferencji Perspektywy Rozwoju Nadzoru Korporacyjnego organizowanej przez UE w Katowicach

  Szanowni Państwo,

  serdecznie zapraszamy 11 czerwca 2019 r. na konferencję, na której prelegentem będzie partner naszej kancelarii mecenas Filip Poniewski więcej szczegółów znajduje się na poniższej stronie internetowej:

  https://www.ue.katowice.pl/uczelnia/wydzialy/wbfia/konferencja-perspektywy-rozwoju-nadzoru-korporacyjnego-komunikacja-oraz-etyka-w-administracji-publicznej-i-biznesie-11-czerwca-2019-r.html

  dodano: 5 czerwca 2019 czytano: 380 razy dalej
 • Kancelaria BBP Legal na konferencji naukowej Uniwersytetu Śląskiego

  Szanowni Państwo,


  Bardzo nam miło ogłosić, że kancelaria BBP Legal będzie reprezentowana na konferencji naukowej organizowanej na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach dotyczącej aktualnych problemów gospodarowania odpadami przez r.pr. Małgorzatę Brzóskę i adw. Filipa Poniewskiego. Kancelaria została również sponsorem strategicznym konferencji.

  Zapraszamy!

  dodano: 8 maja 2019 czytano: 6 razy dalej
 • Kancelaria BBP Legal po raz kolejny wyróżniona

  Szanowni Państwo,

  z radością informujemy, że Kancelaria BBP Legal po raz kolejny została wyróżniona przez miesięcznik "Przegląd Komunalny" wydanie nr 4/2019 r.

  Tym razem znalazła się w gronie kancelarii prawnych świadczących usługi we wszystkich dziedzinach prawa związanych z samorządem terytorialnym oraz prowadzeniem działalności gospodarczej.

  Dziękujemy!

  dodano: 10 kwietnia 2019 czytano: 388 razy dalej
 • Nowe wydanie publikacji "Sprawozdania o odpadach komunalnych" już w sprzedaży.

  Szanowni Państwo,

  informujemy, że jest już dostępne drugie wydanie publikacji, „Sprawozdania o odpadach komunalnych” wydanej przez wydawnictwo C.H. Beck., której współautorem jest radca prawny Małgorzata Brzóska -  Partner Kancelarii BBP Brzóska Poniewski Adwokaci i Radcowie Prawni.

  Nowe wydanie ze stycznia 2019 r. zostało wzbogacone o nowe wzory sprawozdań, a także zawiera zaktualizowane informacje prawne.  

   

   

   

   

  W nowej publikacji, podobnie jak w wydaniu z 2018 r. znajduje się wiele praktycznych wskazówek, które mogą być pomocne dla wszystkich pracowników odpowiedzialnych za sprawozdawczość odpadów gmin/związków międzygminnych. Dodatkowo wyżej wymieniona pozycja książkowa zawiera płytę CD, ze wzorem sprawozdania w wersji edytowalnej, a także pomocne w jego wypełnieniu informacje.

  Zapraszamy do zakupu i lektury:

  https://www.ksiegarnia.beck.pl/17968-sprawozdania-o-odpadach-komunalnych-analiza-nowych-wzorow-obliczeniowych-w-kontekscie-zmian-prawnych-malgorzata-brzoska

  dodano: 21 lutego 2019 czytano: 367 razy dalej
 • "Wątpliwa jakość nowych przepisów ustawy o odpadach" Małgorzata Brzóska dla Przeglądu Komunalnego

  Szanowni Państwo,

   

  mamy przyjemność poinformować, że Małgorzata Brzóska partner kancelarii BBP Legal jest autorem kolejnego artykułu do Przeglądu Komunalnego.

  Zapraszamy do lektury.

   

   

  dodano: 18 stycznia 2019 czytano: 7 razy dalej
 • Radca prawny Małgorzata Brzóska prelegentem HALLMARK EVENTS

  Szanowni Państwo,

  mamy przyjemność poinformować, że Partner kancelarii BBP Legal radca prawny Małgorzata Brzóska, została prelegentem wydarzeń organizowanych przez HALLMARK EVENTS.

  Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej:

  https://www.hallmarkevents.pl/prelegenci

  dodano: 23 sierpnia 2018 czytano: 438 razy dalej
 • Szkolenie „Zmiana ustawy o odpadach i ustawy o inspekcji ochrony środowiska” – konsekwencje prawne i finansowe dla sektora gospodarki odpadami komunalnymi.

  Szanowni Państwo,

  partnerzy kancelarii BBP Legal – w szczególności radca prawny Małgorzata Brzóska (występująca w roli prelegenta) wraz z organizatorami z Hallmark Events serdecznie zapraszają na szkolenia, dotyczące zmian w ustawie o odpadach i ustawie o inspekcji ochrony środowiska. W trakcie spotkań omówione zostaną konsekwencje prawne i finansowe dla sektora gospodarki odpadami komunalnymi.

   

  Szkolenia odbędą się kolejno:

  11 września 2018 r. w Poznaniu,

  12 września 2018 r. w Katowicach,

  14 września 2018 r. w Warszawie,

  17 września 2018 r. w Gdańsku

  Wśród omawianych tematów będą m.in.:

  • Krótszy okres /czas magazynowania odpadów oraz prowadzenie wizyjnego monitoringu (wytyczne z ustawy i rozporządzenia)
  • Zezwolenia na zbieranie, przetwarzanie odpadów – nowe rygorystyczne zasady wydawania, wstrzymywania decyzji; organy kontrolne, opiniujące, wydające
  • Wniosek o wydanie decyzji na zbieranie (przetwarzanie) odpadów, pozwolenie na wytwarzanie odpadów  – co powinny zawierać?
  • Transport odpadów- zasady, wymagania, nowe ograniczenia i duże sankcje karne
  • Zabezpieczenie roszczeń - formy, zasady, czas – rozszerzenie odpowiedzialności na kolejne podmioty
  • Zmiany w ustawie o inspekcji – rozszerzone uprawnienia kontrolne, zakres stosowania kar, ścieżka obrony

   

  Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: tel. 22 225 28 50 lub email: Rejestracja@he.waw.pl z dopiskiem "UODY-2018"

   

  Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej:

  https://www.hallmarkevents.pl/wydarzenie-228

   

   

  dodano: 30 lipca 2018 czytano: 525 razy dalej
 • Radca prawny Małgorzata Brzóska współautorem publikacji „Sprawozdania o odpadach komunalnych”

  Szanowni Państwo,

  Informujemy, że radca prawny Małgorzata Brzóska  Partner Kancelarii BBP Brzóska Poniewski Adwokaci i Radcowie Prawni jest współautorem publikacji „Sprawozdania o odpadach komunalnych” wydanej przez wydawnictwo C.H. Beck.

  Niniejsza publikacja wydana została w lutym 2018 r. w Warszawie. Jej przedmiotem jest analiza nowych wzorów obliczeniowych w kontekście zmian prawnych m.in.. rozporządzenia w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalny ulegających biodegradacji.

   

   

  Autorka w przejrzysty sposób analizuje zmiany w przepisach, skupiając się przede wszystkim na kwestii wymaganych sprawozdań, w tym: opisuje ich rodzaje, krok po korku procedurę składania, a także konsekwencje grożące podmiotom, które nie wywiążą się z ciążącego na nich obowiązku .

  Publikacja zawiera wiele praktycznych wskazówek, które mogą być pomocne dla wszystkich pracowników odpowiedzialnych za sprawozdawczość gmin/związków międzygminnych. Dodatkowo zawiera płytę CD, ze wzorem sprawozdania w wersji edytowalnej, a także pomocne w jego wypełnieniu informacje.

  Zapraszamy do zakupu i lektury:

  https://www.ksiegarnia.beck.pl/17086-sprawozdania-o-odpadach-komunalnych-analiza-nowych-wzorow-obliczeniowych-w-kontekscie-zmian-prawnych-plyta-cd-malgorzata-brzoska

  dodano: 27 lipca 2018 czytano: 453 razy dalej
 • Adwokat Filip Poniewski autorem publikacji „Ochrona środowiska w firmie”

  Szanowni Państwo,

  mamy przyjemność poinformować, że nakładem wydawnictwa ODDK w Gdańsku ukazała się książka „Ochrona środowiska w firmie” autorstwa adwokata Filipa Poniewskiego Partnera kancelarii BBP Legal.

  Publikacja zawiera praktyczne wskazówki dotyczące przygotowania się do rozpoczęcia działalności gospodarczej, a także jej prowadzenia pod kątem ochrony środowiska.

   

   

  W książce omówione zostały najważniejsze kwestie m.in.: działania służące zapobieganiu awariom, tematyka wymaganych pozwoleń w tym pozwoleń zintegrowanych, obowiązki sprawozdawcze, opłaty, a także odpowiedzialność za naruszenie obowiązków związanych z ochroną środowiska.

  Zapraszamy do nabycia książki w sklepie ODDK i lektury:

  https://www.oddk.pl/Ochrona-srodowiska-w-firmie;s,karta,id,4712

  dodano: 26 lipca 2018 czytano: 357 razy dalej
 • Artykuł dla Przeglądu Komunalnego dodano: 15 czerwca 2018 czytano: 388 razy dalej
 • Monitoring wizyjny i poczty elektronicznej - nowelizacja przepisów od 25 maja 2018 roku

   Szanowni Państwo,

  Uprzejmie informujemy, że w bieżącym tygodniu Prezydent RP podpisał nową ustawę o ochronie danych osobowych, która została uchwalona w dniu 10 maja 2018 roku, a która wejdzie w dniu jutrzejszym, to jest 25 maja 2018 roku. Przedmiotowa ustawa wprowadza nowe regulacje w odniesieniu do monitoringu wizyjnego, a to poprzez wprowadzenie zmian między innymi w przepisach Kodeksu pracy.

   

   

  Zgodnie z nowym art. 222 KP, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, pracodawca może wprowadzić szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring) - § 1.

  Zgodnie z dalszym § 2, monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni lub pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej, chyba, że stosowanie monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne do realizacji celu określonego w § 1 i nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, a także zasady wolności i niezależności związków zawodowych, w szczególności poprzez zastosowanie technik uniemożliwiających rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób.

  Co istotne, zgodnie z § 3, nagrania obrazu pracodawca przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, a w przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa (§ 4) lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w § 3 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie tych okresów (§ 5) uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.

  Cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy (§ 6).

  W przypadku wprowadzenia monitoringu, zgodnie z § 7, pracodawca informuje pracowników o wprowadzeniu monitoringu w sposób przyjęty u danego pracodawcy, nie później niż 2 tygodnie przed jego uruchomieniem (w praktyce oznacza to, że o istniejącym monitoringu należałoby powiadomić pracowników w dniu jutrzejszym, to jest w dniu 25 maja 2018 roku). Ponadto, każdy pracownik przed dopuszczeniem go do pracy powinien zostać poinformowany na piśmie o celach, zakresie oraz sposobie zastosowania monitoringu (§ 8).

  W przypadku wprowadzenia monitoringu, należy oznaczyć pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków lub ogłoszeń dźwiękowych, nie później niż na jeden dzień przed jego uruchomieniem (to również należałoby wykonać w dniu 25 maja 2018 roku), zgodnie z § 9.

  Analogiczne przepisy wprowadza art. 223 KP w odniesieniu do kontroli poczty elektronicznej pracowników (w szczególności w odniesieniu do powyżej wskazanych § 6-10) w przypadku konieczności zapewnienia organizacji pracy umożliwiającej pełne wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi narzędzi pracy oraz w odniesieniu do innych form monitoringu, którego zastosowanie będzie konieczne do realizacji celów, o których mowa w § 1 (np. kontrola wykorzystania samochodów służbowych lub telefonów komórkowych poprzez lokalizację GPS lub kontrolę billingów telefonicznych)

  Zwracam jednocześnie uwagę, że w zakresie przedmiotowych przepisów ustawodawca nie przewidział okresu przejściowego. Oznacza to konieczność niezwłocznego dostosowania posiadanego monitoringu wizyjnego do nowych przepisów. Istnieje w skrajnym przypadku ryzyko uznania, że w przypadku wcześniejszego braku poinformowania pracowników o wprowadzeniu monitoringu wizyjnego, należałoby go wyłączyć na okres co najmniej dwóch tygodni, o których mowa w treści nowego art. 222 § 7 KP. Z pewnością natomiast należy z ostrożności niezwłocznie poinformować pracowników o stosowanym monitoringu wizyjnym (i ewentualnym monitoringu poczty elektronicznej) oraz oznaczenia pomieszczeń/terenu, które są objęte monitoringiem.

   

  dodano: 24 maja 2018 czytano: 567 razy dalej

poprzednia strona |1|2| z   2 następna|ostatnia

BBP Brzóska Poniewski Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. p.
ul. Żelazna 2, 40-851 Katowice

tel.: +48 32 726-56-97
e-mail: office@bbplegal.pl

Jesteśmy kancelarią współpracującą z wydawnictwem C.H. Beck w ramach poradni Legalis Administracja.

Legalis Administracja
Kancelaria BBP Legal świadczy usługi doradcze we wszystkich dziedzinach prawa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce i w Republice Czeskiej. Siedziba Kancelarii mieści się w Katowicach.
Poleć stronę
Wypełnij formularz kontaktowy
Zapytanie
Wypełnij formularz kontaktowy